تعهدات فراگیران:

الف) درصورتی که فراگیران عمداً یا در اثر سهل انگاری و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی و غیره خساراتی به سخت افزارها، تجهیزات، لوازم اندازه گیری، تابلوهای آموزش، ابزار، ساختمان و سایر وسایل با اموال آموزشگاه وارد کند موظف است خسارات را ( مطابق تشخیص و برآورد آموزشگاه ) ظرف حداکثر یک هفته جبران نماید .

ب) کارآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هرگونه مباحث غیر فنی و یا مطالبی که با برنامه درسی ، اهداف و شئونات آموزشگاه مغایرت داشته باشد جداً خودداری نماید .

ج) کارآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی ، اخلاق و شئون اسلامی را در محیط آموزشگاه دقیقاً رعایت نماید .

د) ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور کارآموز (که در برگه های آمار حضور و غیاب کلاس مربوطه منعکس و درج می‌گردد) جزء زمان آموزش اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور می شود و آموزشگاه تعهدی مبنی بر جبران آنها نخواهد داشت . درصورتی که میزان غیبت از ۳ جلسه متوالی و یا متجاوز از ۱۵/۱ کل تعداد جلسات دوره ( بطور متناوب ) گردد آموزشگاه مختار است که از حضور کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را ( بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی ) ملغی نماید .

د) کارآموز می باید رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پایان جلسات درسی روزانه ، محوطه آموزش را ترک نموده و از هرگونه رفتار سوء و یا هرگونه بی انضباطی و اختلال در کلاس ها یا کارگاه ها خودداری نماید .

ه) کارآموز بایستی هرگونه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات اصولی خود را بطور فردی و در خارج از کلاس یاکارگاه های آموزشی مدیر آموزشگاه مطرح نماید و از القا خواسته خود به کارآموزان دیگر جداً پرهیز نماید.

و) کارآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مربیان آموزشگاه به او داده می شود را انجام داده و مطالب آموزشی تدریس شده را مطالعه و فراگیری نماید و از طرح سئوالات بی محتوی و متوقف کننده برنامه اصلی کلاس پرهیز نماید.

ز) سایر مقررات پذیرش و ثبت نام ، شرایط و نحوه اجرای برنامه آموزشی ، مقررات کار در کارگاه و آزمون جداً از مطالب مندرج در قرارداد به اطلاع و تائید کارآموز رسیده یا می رسد، و جزو لاینفک تعهدات مشمول این قرارداد محسوب و بر ذمه کارآموز است .

ح) درصورتی که کارآموز به تشخیص آموزشگاه به هر یک از تعهدات فوق عمل ننماید، آموزشگاه می تواند بدون استرداد شهریه پرداخت شده توسط کارآموز، از ادامه تحصیل و حضور وی در آموزشگاه ممانعت کرده و این قرارداد را فسخ نماید و هر کارآموز موجب تضییع وقت آموزشگاه و یا وارد شدن خساراتی بیش از مبلغ این قرارداد (یا باقیمانده آن) شود موظف به جبران آن است.

تعهدات آموزشگاه:

الف) آموزشگاه موظف است کارآموزان متقاضی برگزاری کلاس های عمومی ٬خصوصی، نیمه خصوصی و آموزش خاص را پیش از ثبت نام بطور کامل از شرایط آموزش- شهریه و… (این شرایط می باید کتبا یا به صورت دفترچه راهنمای ثبت نام آموزشگاه ها بطور واضح و شفاف درج گردد و در معرض دید کارآموز قرار گرفته و یا به وی ارائه شود) مطلع نماید و درخواست ثبت نام در کلاس های خصوصی، نیمه‌خصوصی و آموزش خاص را کتباً از کارآموز متقاضی اخذ نماید.

ب) آموزشگاه موظف است کد استاندارد و ساعت کل آموزش( تئوری و عملی) را بر اساس استاندارد و مطابق تبصره ۱ این قرارداد( در کلاس های عمومی براساس ساعت استاندارد٬خصوصی حداقل ۵۰% زمان تئوری و ۵۰% زمان عملی با پوشش کلیه سرفصل های آموزشی و در کلاس‌های نیمه خصوص حداقل ۷۵% زمان تئوری و ۷۵% زمان عملی با پوشش کلیه سرفصل های آموزشی ذکر شده در استانداردو آموزش خاص برحسب درخواست کتبی کارآموز) را به اطلاع کارآموز برساند و در قرار داد نیز ذکر نماید.

ج) آموزشگاه موظف به معرفی و ثبت آمار کارآموزان کلاس های عمومی، خصوصی، نیمه خصوصی و آموزش های خاص حسب ضوابط مربوط و از طریق پرتال سازمان می باشد.

د) آموزشگاه موظف به معرفی کلیه متقاضیان کلاس های عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی جهت شرکت در آزمون های مربوط بر حسب جدول زمانبندی اعلام شده توسط سازمان می باشد و همچنین موظف است برای کارآموزان دوره های آموزش خاص، گواهی حضور در دوره آموزشی مطابق با فرمت تعیین شده توسط اداره کل ارزشیابی مهارت و تایید مرکز معین دولتی مربوط صادر نماید.

ه) آموزشگاه تاپایان مدت این قرارداد موظف به اجرای موضوع قرارداد ( آموزش ) می باشد .

و) درصورتی که موضوع این قرارداد جزو استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای بوده و کارآموز واجد شرایط در آزمون نهایی اخذ گواهینامه رسمی باشد، آموزشگاه موظف است درصورت تقبل هزینه های قانونی متعلقه توسط کارآموز، جهت شرکت در آزمون کارآموز را به سازمان( اداره کل)معرفی نماید .