آموزشگاه فنی و حرفه ای پلکان موفقیت جام

پیشرو در سبک های نوین آموزشی و محتوای آموزشی کاربردی و به روز

جواد دامنپاک

دانشجوی دکتری برنامه ریزی فضایی کارآفرینی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
تدریس در دانشگاه پیام نور واحد تربت جام 5 سال
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام 4 سال

رییس اداره کل حفاظت محیط زیست تربت جام 98 تا کنون
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست  خراسان رضوی 97-98
مسئول اداره حفاظت محیط زیست  تربت جام 86
کارشناس محیط زیست 82-84
دبیر  شورای پژوهشی ادره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان 80-82
معاون عمران  و صنایع روستایی جهاد سازندگی  استان خراسان 1377

مقالات متعدد درباره محیط زیست
کتاب سیمای طبیعی شهرستان گناباد 1386
کتاب منطقه حفاظت شده باغ کشمیر 1386
کتاب آلودگی هوا علل و پیامدها 1380
کتاب جلوه هایی از طبیعت استان سیستان و بلوچستان 1380
کتاب بررسی امکان سنجی تکثیر، پرورش و رهاسازی آهو در منطقه چشمه گل 1387