آموزشگاه فنی و حرفه ای پلکان موفقیت جام

پیشرو در سبک های نوین آموزشی و محتوای آموزشی کاربردی و به روز

عبدالله بهرامی

عبدالله بهرامی کارشناس حوزه تعاون اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تربت جام

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
آشنایی مدیران با مقررات تعاونی ها 1970-01-01 00:00:00
آشنایی با اساسنامه تعاونی ها 1970-01-01 00:00:00