شغل مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان شغلی خدماتی است که اهداف زیر را دنبال می کند -۱ تقویت هوشهای چندگانه کودکان از طریق روش بازی -۲ شناسایی و کشف استعداد کودکان و نوجوانان -۳ رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان -۴ هدایت استعدادهای کودکان و نوجوانان به سمتی که در آینده در رده نخبگان و کارآفرینان کشور قرار بگیرند سطح یک دوره بیشتر بر کودکان ۵ ۱۲تا سال تمرکز دارد