کاربینی چیست؟ هدف از تعریف درس ایجاد نگاه عملی محور به مباحث تئوری می باشد. کارآموز باید در فضای کار  جستجو نموده و پست  مطلوب خود را تعیین نموده اقدام به گزارش وظایف پست مزبور می نماید هدف از ایجاد این موضوع درسی ایجاد کنجکاوی برای کارآموز نسبت به مقولات کاری رشته تحصیلی می باشد.

هدف از گذراندن درس کارورزی و کاربینی

هدف از گذراندن این دوره؟  آشنا شدن کارآموز با رشته مربوطه و قرار گرفتن در محیط کار بصورت واقعی ، و آشنا شدن با فرایند کار در سازمان مورد نظر.

انتظار می رود که  کارآموز بتواند از یک طرف با اعتقاد به بکارگیری شیوه های علمی را در خود نهادینه نماید از طرف دیگر باید این فرد بتواند  به عنوان یک فرد کاری در جامعه قلمداد شود یعنی شخصی که توانسته است با تمرین و ممارست مهارت های فنی را در خود ایجاد کرده واعتماد به نفس کاری را در خود تقویت نماید و پشتکار و تلاش کار را به طور مستمر پیگیری نماید.  محیط کار واقعی می تواند جامعه پذیری فرد را برای پذیرش در جامعه تخصصی آینده خود افزایش دهد. محیط کار واقعی می تواند فرد را با ریسکهای مالی، روانی واجتماعی بازار آشنا ساخته تا بتواند با ریسک کمتری در آینده به فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  بپردازد و ارزش افزوده بیشتری در جهت تولید ملی به ارمغان آورد. کاربینی در محیط کار واقعی، کسب مهارت و دانش صرف نیست بلکه این درس در این محیط باید بتواند هنجارهای قالب بر یک محیط کاری موفق را در فرد درونی نماید. اهداف عملکردی درس کاربینی   شناخت مشاغل مورد نظر،  تشریح جریان کار و فعالیت ها ، شناخت مواد و تجهیزات ،ابزار و ماشین آلات مربوطه شناخت جایگاه شغلی مورد نظر و نقش آن در ماموریت آن حوزه شغلی شناخت موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی،اقتصادی،سختی،پیچیدگی کار بدین ترتیب برای رسیدن به اهداف فوق، واحد هماورد مهارتی در نظر دارد تا دانشجویان عزیز در محیط کاری مرتبط با رشته تحصیلیشان قرار گرفته و از نزدیک با فضای کار،تجهیزات،سیستمهای مربوطه آشنا شوند.