در این روزها دانشجویان و افراد علاقه‌مند به تحقیق و پژوهش برای انجام پک پژوهش دانشگاهی و یا تحقیق مورد نیازشان نیازمند به مهارت‌های پژوهشی دارند.

این مهارت‌ها از انتخاب موضوع تا چگونگی انجام و به پایان رسانیدن آن را شامل می‌شود. در این دوره دانشجویان و محققان با چگونگی شناخت و یافتن یک مسئله پژوهشی، پروراندن آن، جستجوی مناسب و دست یافتن به اطلاعات جهت انجام تحقیق و همچنین استفاده مناسب و بهینه از ابزارهای در دسترس برای انجام تحقیق بهره می‌گیرند. در کنار آن با روش‌های استناددهی، چگونگی حفظ پژوهش از سرقت علمی، جستجوی پیشرفته علمی و پایگاه‌های اطلاعاتی آشنا می‌شوند. در راستای هموار کردن مسیر پژوهش مرکز آموزشی نوین اقدام به برگزاری دوره تربیت پژوهشگر نموده است. این دوره شامل مواردی است که کمتر در محیط‌های دانشگاهی و رسمی آموزش به آنها پرداخته شده و یادگیری آن به تمام دانشجویان پیشنهاد داده می‌شود