کارشناس پرورش کودکان خالق شغلی است در حوزه خدمات آموزشی که قادر به شناسایی مولفه های خالقیت در انسانها، تطبیق نظریه های خالقیت با توجه به شرایط بومی کودک، تطبیق مهارتهای خالقیت با مراحل رشد کودک با فراهم نمودن شرایط محیطی مطلوب جهت پرورش خالقیت در کودکان، به کارگیری ابزار های پرورش خالقیت در کودکان و در نهایت پیاده سازی شیوه های آموزشی خالقیت در کودکان می باشد. کارشناس پرورش کودکان خالق با مربیان مهد کودک و مربیان پرورش مدارس در ارتباط می باشد.


سرفصل های این دوره عبارتند از :

تشخیص مولفه های خالقیت در کودکان

 تطبیق مراحل رشد کودک با مهارت های خالقیت

 تطبیق نظریه های مهم خالقیت با توجه به ویژگی های بومی کودک

 بکار گیری ابزار های پرورش خالقیت در کودکان

 انتخاب ، طرح ریزی و بکارگیری بازی ها و فعالیت های خالقانه

 پرورش خالقیت کودکان از طریق پیاده سازی بازی ها و فعالیت ها