امروزه در مباحث بين المللي از تعاوني ها به عنوان الگويي مناسب در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها نامبرده شده و در چشم انداز تا سال 2030 رفيعترين جايگاه براي اين بنگاهها به عنوان "الگويي جهاني" براي رشد و توسعه ترسيم گرديده است. علاوه بر اين با گذر و نظر بر شعار جهاني با رويكرد" تعاون پيشرو آينده بهتر"، اهميت و جايگاه تعاون نه تنها در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي بلكه در سياست گذاريهاي جهاني بر همگان آشكار ميگردد.

در معرفي تعاوني ها بطور اجمال ميتوان گفت كه اين مؤسسات در زمره بنگاههاي كوچك و متوسط و واحدهاي اقتصادي ويژهاي هستند كه از نظر ماهيت و اندازه ناهمگن بوده و به صورت مستقيم و غير مستقيم در توليد ملي، اشتغالزايي و جذب نيروي كار مشاركت قابل توجهي داشته و در رابطه با جذب سود براي سهامداران و توزيع عادلانه تر درآمد نقش مهمي را ايفاء ميكنند.
بدون شك توانمندسازي نيروي انساني سازمانها و بنگاههاي اقتصادي از طريق آموزش از جمله عوامل مهم تأثيرگذار در افزايش توليد، ارتقاء سطح بهره وري و رشد و توسعه اقتصادي كشورها ميباشد و از اين رو براي حضور مؤثر نهادهاي تعاوني در عرصه هاي ملي و بين المللي لازم است توسعه منابع انساني اين نهادها همواره مورد توجه و تأكيد قرار گيرد و از طريق تدوين برنامههاي جامع آموزشي و ايجاد بسترهاي مناسب اجرايي و تأمين مالي به امر مهم آموزش اعضاء و اركان شركتها و اتحاديه هاي تعاوني پرداخته شود.

 1. مهارت تأسیس شرکت تعاونی
 2. آشنایی مدیران با مقررات تعاونی
 3. آشنایی بازرسان با مقررات تعاونی
 4. مهارت برگزاری مجامع عمومی تعاونی ها
 5. مهارت داوری امور تعاونی ها
 6. آشنایی اعضا با حقوق و تکالیف خود در تعاونی ها
 7. آشنایی مدیران عامل با حقوق و تکالیف خود در تعاونی ها
 8. آشنایی با اساسنامه شرکت تعاونی
 9. مهارت کاربری سامانه ثبت تعاونی‌ها
 10. آشنایی با قانون کار
 11. مهارت کاربری سامانه نظارت بر تعاونی‌ها
 12. قوانین و مقررات مالیاتی تعاونی‌ها
 13. تنظیم اظهارنامه
 14. آشنایی با قوانین و مقررات امور مالیاتی در حوزه کسب‌وکار
 15. آشنایی با قانون و مقررات بانکی
 16. آشنایی با قنون تجارت
 17. حقوق بیمه و تأمین اجتماعی
 18. شرکت های تعاونی‌از تشکیل تا انحلال
 19. مهارت کاربری سامانه های الکترونیکی حوزه تعاونی
 20. بازرسی در شرکت های تعاونی‌
 21. آشنایی اعضا با وظایف مدیران تعاونی‌ه
 22. آشنایی با قانون اجرایی نمودن سیایت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
 23. اصول تهیه و تدوین قراردها
 24. قوانین و مقررات طرح روستا تعاون
 25. قوانین بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید
 26. مهارت نحوه اداره مجامع عمومی
 27. نحوه تنظیم و ارسال صورتجلسه
 28. حقوق کیفری در تعاونی‌ها
 29. مسئولیت های مدنی و جزایی در تعاونی‌ها
 30. رسیدگی و شکایت در تعاونی
 31. حدود اختیارات و نحوه تعامل و همکاری ارکان تعاونی باهم
 32. نحوه تنظیم آیین نامه های داخلی در تعاونی
 33. آموزش تحلیل قانون تعاونی
 34. نحوه تهیه و تنظیم گزارشات در تعاونی ها
 35. آشنایی با نحوه تشکیل بیمه ها و بانک های غیر دولتی و صندوق های سرمایه گذاری با رویکرد تعاونی
 36. نحوه انحلال تعاونی های راکد
 37. وظایف مدیران تصفیه در زمان انحلال
 38. نحوه ادغام تعاونی‌ها
 39. بررسی آئین دادرسی کار
 40. آشنایی با قراردادهای فاینانس، ریفاینانس، یوزانس و سایر قراردادهای بانکی
 41. اصول تنظیم قراردادهای مسکن
 42. نحوه تهیه و تنظیم قراردادهای کارگری و کارفرمایی ویژه تعاونی ها
 43. عضو و سرمایه در تعاونی
 44. قوانین و مققرات اداری و استخدامی
 45. مجموعه حقوقی قوانین و مقررات اوراق بهادار و بورس
 46. وظایف و تکالیف اتحادیه های و اتاق های تعاون در قبال شرکت های تعاونی
 47. بازآموزی مقررات بخش تعاون
 48. تبیین جایگاه بخش تعاون از منظر قوانین بالادستی
 49. حقوق تعاون
 50. اصول و اندیشه های تعاون